Aracı olanlar dikkat! Yönetmelik yayımlandı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren o yönetmelik:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, birebir bende aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (j) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

1) Parselin alan yahut cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen en az ölçülerdeki; park alanı, park etme nizamı, dönüş çapı, hareket alanı ve servis yolu alanlarının, büsbütün yahut kısmen, bodrum katlarda yahut parselinde karşılanamadığının yahut otopark rampasının bu Yönetmeliğe nazaran en çok eğim kullanılmasına karşın parsel sonundan itibaren binanın derinliği boyunca ve buna ek olarak derinliğe dik en fazla bir cephesi boyunca sağlanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,

3) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı su düzeyinin yüksekliği üzere nedenlerle, tüm teknik önlemler alınmasına karşın, bodrum kat yapılamadığının ve parselinde otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,

6) Bitişik nizam parsellerde otopark muhtaçlığının parselinde ve yapının birinci iki bodrum katında karşılanamaması halinde karşılanamayan otopark alanı, talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel yahut bölge otoparklarından karşılanır.

Bu tıp eklenti otoparklarda, tıpkı bağımsız kısma ilişkin iki otopark yerinin art geriye park sistemi halinde (birbirini engelleyebilecek şekilde)  birlikte düzenlenmesi halinde tek bir hareket alanı gösterilmesi kâfi kabul edilir.

MADDE 2 – Birebir Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve (d) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Tek bağımsız kısımlı (villa gibi) müstakil konut binalarında ön bahçeler, parsel sonundan 2 metre geri çekilmek kaydıyla açık otopark alanı olarak düzenlenebilir.

d) Mevcut yapılarda parsel maliklerinin ek otopark yapmak istediği durumlar ile birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerine nazaran otopark gereksinimini karşılayamadığı idarece tespit edilen yeni yapılarda; ticari gayeyle işletilmemek, 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak, ayrıyeten değişiklikten etkilenen bağımsız kısım malikinin muvafakati alınmak ve taşıyıcı sistemi olumsuz etkilememek kaydıyla art bahçede binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak, art bahçe aralığı içinde taban kat yüksekliğini aşmamak, art bahçe arası dışında bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla yer üstü mekanik otoparklar ve/veya taşıt asansörü yapılabilir.

MADDE 3 – Birebir Yönetmeliğin 8 inci unsurunun ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Alanı 120 m2 den küçük olup kat adedi 3 ve üzeri olan mevcut parsellerin otopark gereksinimi, talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel yahut bölge otoparklarından karşılanır.

MADDE 4 – Tıpkı Yönetmeliğin Süreksiz 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Yapı kullanma müsaade dokümanlı olup inşaat alanı, emsali, bağımsız kısım sayısı, kat sayısı artışı ile kullanım hedefi değişikliği olacak formda tadilat yapılacak yapılarda ise artış yahut değişikliğe husus alan üzerinden artan otopark muhtaçlığı, parselde ya da binada karşılanamaması halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel yahut bölge otoparklarından karşılanır.

MADDE 5 – Birebir Yönetmeliğin Süreksiz 4 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “30/6/2019” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik kararlarını Etraf ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu