Bankalar takibe atmıştı! Doğan Holding de kredi borçları için yapılandırmaya gitti

Kurumun mevzuyla alakalı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

Sermayesinde %100 oranında hisseye sahip olduğumuz direkt bağlı paydaşlığımız Doğan Güç Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Doğan Enerji”) ve Doğan Enerji’nin sermayesinde %33,00 oranında hisseye sahip olduğu iş paydaşlığı pozisyonundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Boyabat”)’nin de içinde olduğu tüm ilgili taraflar ve bankalar ortasında, Boyabat’ın mevcut banka kredilerinin tekrar yapılandırılması konusunda mutabık kalınmış ve “Kredi Tadil Sözleşmesi” (“Sözleşme”) ve ilgili öteki evrakların imzaları bugün itibariyle tamamlanmıştır. 

İki yılı ana para ödemesiz, iki yıldan sonra Boyabat’taki fazla nakdin çekilmesi (“cash sweep”) düzeneği dahilinde yıllık 2.000.000 Amerikan Doları ana para ödemeli ve toplam 7 yıl vadeli olarak belirlenen “refinansman”a ilişkin Mukavele ve eki dokümanlara nazaran özet olarak; 

i. Sözleşme’nin imzalandığı tarihi takip eden 11 iş günü içerisinde, Şirketimiz (“Doğan Holding”) mevcut krediler için tahakkuk etmiş lakin Boyabat tarafından şimdi ödenmemiş kredi faizleri ile ilgili olarak garantör sıfatıyla kendi hissesine düşen toplam 8.650.072,58 Amerikan Doları ve 2.482.125,06 Avro fiyatındaki ödemeyi nakden ve defaten yapacaktır. Kelam konusu ödenecek bu meblağa, ortaklardan birinin hissesine ilişkin olup da ödenemeyen ve Doğan Enerji’nin hissesine isabet eden 2.854.523,95 Amerikan Doları ve 819.101,27 Avro’da dahildir. Mukavele, kelam konusu ödemeler garantörler Doğan Holding ve Doğuş Kümesi tarafından başka ayrı yapıldığında yürürlüğe girecektir. Başka taraftan, Şirketimiz’in en son kamuya açıklanan 31 Mart 2019 tarihli konsolide finansal tablolarında, mevcut kredi ödemeleri ile ilgili olarak 18.406.000 Amerikan Doları (103.595.000 Türk Lirası) meblağında finansal yükümlülük bulunmakta olup, mezkur Sözleşme’nin imzalanmış olması sonucunda bu finansal yükümlülük de ortadan kalkacaktır.  

ii. Öbür taraftan, mezkur Kontrat tahtında imzalanan Garanti Mektubu’na nazaran ise her bir Garantör tarafından şahsen sorumlu olunacak “garanti üst sınırı” belirlenmiş olup, bu fiyat Şirketimiz (“Doğan Holding”) için 33.000.000 Amerikan Doları ile sonlandırılmıştır. Garanti düzeneği kapsamında, Boyabat’ın operasyonel faaliyetleri sonucunda elde ettiği nakitten sırasıyla “faaliyet giderleri”, “kamuya (DSİ) ilişkin yükümlülükler”, “ana kredi ve ardıl kredi faizleri” ile “kredi ana parası”nın ödenmesi (“cash sweep”) sonucunda hala karşılanamayan bir fiyat kaldığı takdirde bu fiyatlar (ardıl kredi ile ilgili olan meblağlar Boyabat’a ilişkin olup, garanti sistemi kapsamı dışındadır), Garantörler tarafından, sermayedeki hisseler oranında ve “garanti üst sınırını” aşmayacak formda karşılanacaktır. Boyabat’ın yaratacağı nakit ile üstte belirtilen kelam konusu faiz ve mecburî ödemelerini her yıl bazında meselesiz bir biçimde yerine getirmesi durumunda, garanti ödeme meblağı (33.000.000 Amerikan Doları) yine yapılandırılan mezkur kredinin en son vadesi olan 2025 yılında yapılacaktır.  

iii. Bu prestijle, mezkur Mukavele tahtında, üstte belirtilen meblağlar haricinde, Şirketimiz (Doğan Holding) ve bağlı iştirakimiz Doğan Güç için ileriye dönük olarak rastgele ek bir yükümlülük doğmayacağı değerlendirilmekte olup, yükümlülüğümüz bu meblağlar ile sonlandırılmış olmaktadır.

iv. Bağlı iştirakimiz Doğan Enerji’nin, Boyabat’ta sahip olduğu pay senetleri hala kredi veren bankalar lehine rehinli olup, mezkur Sözleşme’nin imzalanmasını takiben Boyabat’ın yükümlülüklerini -Garantörler tarafından garanti edilen fiyatlar ödendikten sonra dahi- yerine getirememiş olduğunun hukuken kabulü durumunda, Boyabat’ın idare denetimi kredi veren bankalara geçebilir. Sözleşme’ye nazaran bu durumda öteki kredi mukavelesi kararları bakımından “çapraz temerrüt” kararları uygulanmayacaktır. Takiben, Şirketimiz’in finansal tablolarına “özkaynak yöntemi” ile dahil edilmekte olan Boyabat’ın finansal sonuçları, ilgili tarih itibariyle finansal tablolardan çıkarılacaktır. Böylesi bir durum ortaya çıktığı takdirde dahi kelam konusu sürecin (finansal tablolardan çıkarma) finansal tablolarımız üzerinde “önemli” bir tesirinin olmaması beklenmektedir.

Başa dön tuşu