Kanun teklifi kabul edildi: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu

Kanuna nazaran, Türkiye'nin turizm maksatlarına ulaşması hedefiyle imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm taraflarıyla kıymetlendirilerek ülke iktisadına kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki hissesinin ve hizmet kalitesinin artırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, hukuksal kişiliği haiz ve özel hukuk kararlarına tabi tutulacak.

Yönetim, İcra ve Müracaat kullarından oluşacak ajansın karar organı İdare Şurası olacak.

Yönetim Konseyine, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek.

Yönetim Heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları (THY) İdare Heyeti Lideri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu alan birinci iki işletme ortasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi dokümanlı tüm tesislerin bulundukları coğrafik bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme evrakı sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi ortalarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak. 

İCRA VE İSTİŞARE ŞURALARININ YAPISI

Ajansın yürütme organı İcra Heyeti, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi evraklı tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden İdare Konseyi üyeleri ortasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

Yönetim ve İcra şuralarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Müracaat Şurası oluşturulacak. TOBB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Otelciler Birliği temsilcileri, dönüşümlü vazife yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin temsilcilerinden biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği temsilcisi ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği temsilcisi, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi İstişare Heyetinin doğal üyesi olacak.

Kurulların üyelerine bu vazifelerinden ötürü rastgele bir fiyat yahut huzur hakkı ödenmeyecek.

TURİZM YATIRIMLARI YAPMAK İÇİN KURULAN ŞİRKETLERE DESTEK

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve siyasetleri doğrultusunda Türkiye'nin turizm maksatlarına ulaşmasına, turizm imkanlarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ait strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

Turizm bölümü ve pazarının gereksinimlerini, eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan ajans, turizm potansiyelinin tüm taraflarıyla kıymetlendirilerek ülke iktisadına kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki hissesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm bölümünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması için gerekli tüm çalışmaları yürütecek.

HİBE ALABİLECEK

Ajans, turizmin ülke ekonomisindeki hissesinin artırılması gayesiyle her türlü faaliyet, iş, süreçleri yapabilecek, dayanak ve kaynak sağlayabilecek.

Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek.

Ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan meblağlardan, turizm hisselerinden, her türlü bağışlardan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak.

Ajansın gelirlerinin en az yüzde 85'i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise başka faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

Ajansın bütçesi, ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Heyeti tarafından 1 yıllık hazırlanacak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar İdare Şurasına sunulacak. İdare Kurulunca incelendikten sonra uygun bulunan bütçe, Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

TURİZM HİSSESİ ALINACAK

Ajansın kuruluş gayelerinin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm hissesi alınacak.

Buna nazaran, turizm hissesi; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, bakanlıktan dokümanlı yeme-içme ve cümbüş tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan evraklı deniz turizmi araçlarından binde 7,5; seyahat acentalarından uçak bileti satışı hariç on binde 7,5; Havayolu işletmelerinin ticari yolcu nakliyatı faaliyetlerinden on binde 7,5; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı yahut işletmecisi olan gerçek yahut hükmî şahısların, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.

Kış, termal, sıhhat, kırsal ve nitelikli spor turizmi üzere Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm çeşitlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacak.

1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ait verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm hisseleri da birebir tarihte ödenecek.

Turizm hissesi, Katma Paha Vergisi Kanunu'na nazaran vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme devrini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir yahut kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine ödenecek.

Tahsil edilen turizm hissesinin yüzde 5'i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın 20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.

Ödenen turizm hissesi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha temel yararın tespitinde masraf olarak dikkate alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm hissesine ait beyannamelerin verilme müddetlerini, turizm hissesinin beyan ve ödeme müddetlerini yasal mühletinden itibaren 1 ayı geçmeyecek biçimde yine belirlemeye yetkili olacak. 

Ajansın ana gelir kaynağını oluşturan turizm hissesine ait mükellefiyet 1 Ekim 2019'da başlayacak.

BAĞIMSIZ KONTROLE TABİ OLACAK

Ajansın, Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları, bağımsız kontrole tabi olacak.

Bağımsız kontrol, Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından kamu faydasını ilgilendiren kuruluşların kontrolünü yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız kontrol kuruluşlarının en az 3'ünden teklif alınarak İcra Kurulunca yaptırılacak.

Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız kontrol raporları Sayıştaya gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız kontrol raporlarını temel alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye gönderecek.

SAYIŞTAY VE KAMU İHALE KANUNLARINA TABİ OLMAYACAK

Ajans, her türlü dava ve icra süreçlerinde teminat yatırmadan, faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ait damga vergisinden, Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak.

Ajansta, İş Kanunu'na tabi işçi istihdam edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair ilgili mevzuat kararları, ajans tarafından istihdam edilecek işçi hakkında uygulanmayacak.

Ajans İdare Şurası üyeleri, seçim yapılıncaya kadar havalimanı işletmeleri ve bakanlıktan turizm işletmesi dokümanlı tesislerin temsilcileri ortasından Kültür ve Turizm Bakanı tarafından atanacak.

Genel Şurada, teklifin kanunlaşmasının ardından milletlerarası mutabakatların görüşmelerine başlandı.

Başa dön tuşu